Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, Jordi Montserrat García, us informa que és el titular del lloc web www.totnens.cat (d’ara endavant, “totnens“) amb domicili social a Sant Quirze del Vallès. L’adreça de correu electrònic de contacte és info@totnens.cat.

Acceptació de les condicions d’ús

La navegació, accés i ús de totnens atorguen la condició d’usuari, per la qual s’accepten, a l’hora de navegar per totnens, totes i cadascuna de les condicions d’ús que s’estableixen aquí, sense perjudici de l’aplicació de la normativa corresponent de compliment legal obligat, segons el cas. Així com, l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions d’ús de la versió publicada, en el moment mateix en què l’usuari accedeixi a totnens, inclòs en les pàgines:

Si no esteu d’acord amb totes i cadascuna d’aquestes clàusules i condicions abstingueu-vos d’utilitzar totnens.

Condicions d’accés i ús

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de totnens. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis per accedir a determinats continguts o serveis.
 • Utilitzar de manera adequada i lícita els continguts i els serveis de conformitat amb aquestes condicions d’ús i d’acord amb la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
 • L’usuari s’abstindrà de realitzar un ús no autoritzat o fraudulent o utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que, sigui com sigui, puguin danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar les funcionalitats, continguts o infraestructura o impedir la utilització normal dels continguts, els altres usuaris o qualsevol usuari d’internet (maquinari i programari).
 • No suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de totnens o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 • No obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment en Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de totnens o dels seus continguts.
 • Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Titular de la web pugui rebre, directament o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, enviar, difondre ni posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts,  missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, continguts il·legals o il·lícits, programari, virus informàtics i, en general, qualsevol classe de material de la web que:

 • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes en les normes vigents i en els tractats internacionals.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància de condició personal o social.
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial, pertanyent a totnens o a tercers, sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
 • Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la mateixa imatge de les persones.
 • De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de totnens o de tercers.
 • Constitueixi qualsevol mena de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
 • Inclogui qualsevol mena de virus o programes informàtics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de totnens, de proveïdors o de tercers, o que impedeixin el normal funcionament.

En conseqüència, totnens es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixin les condicions d’accés i ús sense avís previ, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d’evitar les activitats i les conductes descrites.

totnens es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin la legislació vigent, lesius dels drets o interessos de tercers, o que, a parer seu, no resultin adequats per a la seva publicació.

totnens no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del sistema de comentaris, xarxes socials o altres eines de participació, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

Exclusió de garanties i responsabilitats

totnens proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d’Internet. totnens ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per assegurar que la informació continguda és correcta, totnens no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada.

En conseqüència, totnens declina expressament qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació continguda en les pàgines el lloc web. totnens no és responsable de les decisions preses a partir de la informació continguda en les pàgines el lloc web i dels danys i perjudicis, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que poguessin derivar-se de la utilització d’aquesta informació o de la continguda a les xarxes socials de totnens.

Els continguts de totnens tenen únicament una finalitat informativa i sota cap circumstància s’han d’usar ni considerar com a oferta de venda, sol·licitud d’una oferta de compra ni recomanació per fer qualsevol altra operació, llevat que així s’indiqui expressament.

totnens es compromet a no realitzar publicitat enganyosa a través del lloc web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa, els errors formals que es puguin trobar en els continguts de totnens, produïts a conseqüència d’un manteniment o actualització incompleta o defectuosa de la seva informació. totnens, a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir aquests errors tan aviat com en tingui coneixement.

totnens no garanteix la inexistència d’interrupcions en l’accés al lloc web, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades en el subministrament elèctric, per sobrecàrregues en les xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa de força major aliena al control de totnens.

totnens no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers a la disposició de l’usuari.

totnens no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús del lloc web.

totnens queda exempt, en tot cas, de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per la transmissió d’un virus i programes maliciosos en els continguts del lloc web, malgrat haver adoptat de totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, i dels danys que poguessin ser causades per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de totnens. Correspon a l’usuari, en tot cas, de disposar d’eines adequades per a detectar i desinfectar programes informàtics nocius.

totnens no es fa responsable, per cap concepte, dels danys que es puguin derivar de l’ús del lloc web de manera il·legal, il·lícita, negligent, fraudulenta, indeguda o contrària a aquest Avís Legal i les seves condicions d’ús. En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts i enllaços inclosos en totnens.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

L’usuari i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre una pàgina web externa de la seva propietat i totnens, haurien de comptar amb l’autorització expressa del Titular i complir les següents condicions:

 • La pàgina web externa en la qual s’estableixi l’enllaç amb totnens, no contindrà cap marca, nom comercial, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a totnens, diferents de l’adreça URL de totnens.
 • Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines web externes que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans, o qualssevol altres de caràcter il·lícit o contràries a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • L’enllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici de totnens, o a la pàgina web concreta que autoritzi totnens.
 • No es crearà un “frame” en una pàgina web externa per a carregar en aquesta pàgina totnens.
 • L’establiment de l’enllaç no podrà, en cap cas, donar a entendre ni declarar que totnens supervisa, avala, promociona, accepta, aprova o assumeix, de qualsevol forma, els continguts o serveis que ofereix el web extern, i no implica, en cap cas, l’existència de relacions entre totnens i el propietari del lloc web extern que estableix aquest enllaç.
 • Per acabar, queda prohibit l’ús de recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals algú, sigui un usuari o no, pugui beneficiar-se, directament o indirectament, sense o amb ànim de lucre, dels continguts de totnens.

La presència en totnens d’enllaços a altres llocs web externs té un caràcter merament informatiu. totnens declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per totnens. En conseqüència, totnens NO es fa responsable, en cap cas, ni dona cap mena de garantia de les pàgines alienes a la seva propietat, a les quals es pugui accedir mitjançant els enllaços, dels possibles danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que pugui ocasionar a l’usuari respecte dels punts següents:

 • El contingut de les pàgines web externes. totnens declara que en cap cas no examinarà ni exercitarà cap control sobre el contingut de cap més pàgina de la xarxa.
 • La disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat.
 • Els eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per internet.
 • Els errors eventuals o d’omissió en els continguts publicats o de les conseqüències derivades de l’ús del web extern, malgrat que totnens faci el possible per evitar-los.
 • Els errors, desconnexions a les xarxes de telecomunicacions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del web extern durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.
 • Les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les caigudes esmentades, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que et pugui ser causat per causes alienes a totnens.
 • L’accés al web extern no implica l’obligació de totnens de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, de disposar d’eines adequades per a detectar i desinfectar programes informàtics nocius.
 • Els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.
 • Llegir la Política de privacitat del lloc web extern que pot ser diferent de la de totnens.

Publicitat

totnens podrà allotjar continguts publicitaris, patrocinats o enllaços d’afiliats. Els anunciants, patrocinadors o venedors són els únics responsables d’assegurar que el material tramès per ser inclòs en totnens compleix les lleis que en cada cas siguin aplicables.

La informació que apareix en aquests anuncis inserits o enllaços d’afiliats, són facilitats pels mateixos anunciants, per la qual cosa totnens no es fa responsable de cap error, inexactitud ni irregularitat que poguessin contenir els continguts publicitaris, dels patrocinats o dels enllaços d’afiliats, ni garanteix de cap manera l’experiència, integritat o responsabilitat dels anunciants o la qualitat dels seus productes o serveis.

Reserva de galetes

L’ús de totnens està subjecte a la nostra Política de galetes. Podeu consultar tota la informació relativa a la política de recollida i tractament de les galetes a la pàgina de Política de galetes.

Tractament de dades personals

L’ús de totnens està subjecte a la nostra Política de privacitat. Podeu consultar tota la informació relativa al tractament de dades personals en la nostra Política de privacitat.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts de totnens, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, tots els texts, fotografies, dissenys, gràfics, il·lustracions, imatges, disseny gràfic i codis font, altres signes distintius susceptibles d’utilització comercial com marques, noms comercials, noms de domini, logotips i icones, també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines, és a dir, el mateix lloc web en conjunt, com a obra artística multimèdia, i qualsevol altre signe o element susceptible de protecció per drets de propietat intel·lectual i industrial que formin part del nostre lloc web, són propietat exclusiva de totnens o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en aquest lloc web i que figuren com a autors o titulars dels drets. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i hom els podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

En cap cas s’entendrà que amb l’accés al lloc web es concedeix cap llicència o s’efectua cap mena de renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la transformació, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o de part dels continguts de les nostres pàgines web sense la prèvia autorització expressa i per escrit de totnens o dels tercers titulars dels drets afectats.

L’usuari es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, i, únicament, pot utilitzar el material que aparegui en totnens per al seu ús personal.

Així mateix, totnens es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes de resultes de la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

Modificacions

totnens es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al seu lloc web, tant pel que fa als continguts com a les condicions d’ús o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran fer-se mitjançant el seu lloc web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que romanguin publicades a la web i fins que no siguin modificades.

Recomanem a l’usuari revisar atentament aquestes condicions generals cada vegada que vulgui utilitzar totnens, per a estar adequadament informats, ja que aquestes poden ser modificades.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’usuari i totnens es regirà per la normativa espanyola vigent. Per a decidir sobre qualsevol controvèrsia o conflicte que pugui sorgir entre l’usuari i totnens, les parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció i competència dels jutjats o tribunals del domicili social del Titular de totnens.